Regulamin konkursu „#Twoja Opinia”

REGULAMIN

konkursu na portalach społecznościowych

Instagram i Facebook 

#Twoja Opinia

 

§1 ZASADY OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „#TwojaOpinia” (zwany dalej Konkursem) jest Extrakt – Natural Cbd Oil – Piotr Dzikowski, ul. Kopernika 26/16, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672248236, REGON: 367991928, (zwany dalej Organizatorem).
 2. Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą losową przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 612).

§2 DEFINICJE

 

 1. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w §5 Regulaminu.
 2. „#TwojaOpinia” – Konkurs prowadzony na profilu Instagram oraz Facebook (szczegółowa definicja znajduje się w ust. 5) inwestycji Nowych Kosmonautów, którego zasady opisane są w §4 oraz §5 Regulaminu.
 3. Instagram – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami będący własnością Facebook, Inc.
 4. Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami będący własnością Facebook, Inc.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Instagram oraz Facebook.
 6. Profil – jedna z podstawowych funkcji serwisu Instagram i Facebook.
 7. Post Konkursowy – post umieszczony na Profilach należących do Extrakt – Natural Cbd Oil zawierający Zadanie Konkursowe.
 8. Zadanie Konkursowe – oznacza zadanie opisane w ust. 5  i 6 tego regulaminu. 
 9. Zgłoszenie Konkursowe – filmik wyłącznego autorstwa Uczestnika, pozostawione przez Uczestnika w serwisie Instagram oraz Facebook, zawierające wykonanie Zadania Konkursowego. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Posty Konkursowe:
  a) związane z tematyką Konkursu,
  b) co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie,
  c) co do których Uczestnik posiada zgody dotyczące publikacji wizerunku osób, które są przedstawione na filmie.
 10. Komisja Konkursowa – wskazane przez Organizatora (spośród pracowników) trzy osoby odpowiedzialne za wytypowanie spośród Uczestników zwycięzców danej edycji Konkursu.

Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

 

§3 REGULAMIN

 

 1. Regulamin Konkursu „#TwojaOpinia” (zwany dalej Regulaminem), określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie na stronach serwisu zmienionego, jednolitego tekstu Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
 5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie: https://www.naturalcbdoil.eu/pl/?page_id=11277&preview=true

 

§4 CZAS TRWANIA KONKURSU

 

 1. Konkurs ma charakter lokalny i odbywa się na profilach Facebook oraz Instagram  w dniach od 01.03.2021 do 31.03.2021 (dalej „Okres Konkursu”). O czasie Zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zgłoszenia na dowolnym profilu Organizatora.
 2. W konkursie wygrywa 5 osób, wyłoniony zwycięzca zostanie ogłoszony do 05.04.2021 na profilu Extrakt – Natural Cbd Oil (Facebook , Instagram)
 3. Okres Konkursu nie obejmuje wydania nagród.

 

§5 WARUNKI UDZIAŁU

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
  a) posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  b) być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) posiadać status Użytkownika serwisu Instagram lub Facebook
  d) opublikować jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora konkursu.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 6. Spełnić zadanie konkursowe, które polega na:
  a) zapoznać się z niniejszym regulaminem
  b) nagrać filmik własnego autorstwa w przedziale (30s – 2min)
  c) udostępnieniu przez Użytkownika filmiku własnego autorstwa, w którym wyrażą swoją opinię na temat firmy Extrakt – Natural Cbd Oil i ich produktach na  swoich profilach społecznościowych oraz w komentarzu pod Postem Konkursowym, opublikowanym na jednym z poniższych Profili:
  – Extrakt Natural CBD Oil – https://www.facebook.com/naturalcbdoil.eu/
  – Centrum Zdrowia Extrakt – https://www.facebook.com/centrumzdrowiaextrakt/
  d) dodaniu w opisie zdjęcia hasztagów: #centrumzdrowiaextrakt, #extrakt, #naturalcbdoil.eu #twojaopinia #konkursextrakt
  e) filmik musi zawierać jeden z produktów marki Extrakt – Natural CBD Oil, który posiadasz,
  f) w filmiku odpowiesz na poniższe pytania: 
  – dlaczego polecasz produkty firmy Extrakt – Natural CBD OIl
  – jak pomogły Ci produkty tej firmy? (opowiedz nam swoją historię)

 

§6 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Organizator przeprowadza Konkurs osobiście.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dokonać Zgłoszenia Konkursowego, tj. opublikować film swojego wyłącznego autorstwa w serwisie Instagram lub Facebook, zawierające wykonanie Zadania Konkursowego; praca musi być w formie wideo.
 3. Zgłoszenia konkursowe mogą być publikowane najpóźniej do dnia 31.03.2021 r. do godziny 23:59 (dalej „Zgłoszenie”).
 4. Zadanie Konkursowe polega na:
  a) udostępnieniu przez Użytkownika filmu własnego autorstwa przedstawiającego opinię na temat firmy Extrakt – Natural Cbd Oil i ich produktów #TwojaOpinia w komentarzu pod Postem Konkursowym na Instagramie lub Facebook’u.
 5. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego.
 6. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 8. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
 9. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 2–7 Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
 10. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
 11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przeniesienie autorskich praw majątkowych zgłoszonego do Konkursu filmu na Organizatora oraz na jego publikację. Komisja Konkursowa (zwana dalej “Komisją”), dokona oceny zgłoszeń́, uwzględniając w szczególności ich oryginalność,́ atrakcyjność i poczucie humoru kierując się subiektywną opinią i wyłoni 5 zwycięskich zgłoszeń, które zostaną wyróżnione Nagrodą Główną (dalej “Nagroda”).
 12. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 05.04.2021 r., zgodnie z pkt. 2 §4 Regulaminu oraz do tego dnia poinformowani poprzez odpowiedź na komentarz konkursowy.
 13. Uczestnik Konkursu nabywa prawo do nagrody jeżeli skontaktuje się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram lub Facebook w terminie do 5 dni roboczych liczonym od dnia ogłoszenia zwycięzców przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. W odpowiedzi na wiadomość zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko,adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu w wiadomości prywatnej w terminie kolejnych 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości na portalu Instagram.com lub Facebook.com. Przesłanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do otrzymania nagrody. Nieskontaktowanie się i nieprzesłanie danych w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z nagrody i Organizator przyzna nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.
 14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną nagrodę, ani przeniesienie praw do nagrody na inną osobę.
 15. Zwycięzcy Konkursu nie podlegają obowiązkowi zapłaty 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych Nagród.

 

§7 NAGRODY

 

 1. Nagrodami w konkursie są:
 • 1 Miejsce – olejek z CBD 20%
 • 2 Miejsce – olejek z CBD 15%
 • 3-5 Miejsce – olejek z CBD 5% 
 1. Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń uwzględniając w szczególności ich oryginalność, atrakcyjność i poczucie humoru kierując się subiektywną opinią. Na tej podstawie Komisja Konkursowa wyłoni 5 Zwycięzców.
 3. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na adres wskazany przez Uczestnika Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej Nagrody nie będzie możliwe.

 

§8 KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

 

§9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b) zamieszczają w treści nieobyczajne lub naruszające prawa osób trzecich, stosujące wulgaryzmy, używające treści obrażające mniejszości narodowe, seksualne i przekonania religijne, seksistowskie i nieobyczajne, lub w inny sposób nieodpowiednie.
  c) publikują swoje zgłoszenie konkursowe z kont fikcyjnych.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez wskazane przez niego sposoby komunikacji (np. prowadzić korespondencję mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

 

§10 DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora, podany w ust. 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Extrakt- Natural Cbd Oil – Piotr Dzikowski z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 26/16, 39-400 Tarnobrzeg. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się Administratorem pod adresem e-mail: admin@naturalcbdoil.eu
 4. Administrator, w związku z przeprowadzanym Konkursem, przetwarzać będzie następujące dane: nazwa profilu/konta w serwisie Instagram i/lub Facebook oraz wizerunek a w przypadku zwycięzców także: imię i nazwisko, adres zamieszkania adres e-mail, numer telefonu.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Konkursie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie Zgłoszenia Konkursowego – art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a także niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego i dochodzeni/obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i do 21 dni po jego rozstrzygnięciu, a w przypadku złożenia reklamacji – do czasu jej obsługi. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie. W zakresie wizerunku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 10. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

 

 1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika.
 2. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z treści Zgłoszenia (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności do:
  a) utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram) i nieelektronicznych,
  b) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
  c) publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
  d) wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  e) promocji i reklamy, merchandisingu,
  f) wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji (dalej „Opracowania”) dla celów opisanych w pkt. a) – e) powyżej,
  g) udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 3. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do utworów zależnych do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 4. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę nagrody, nabywa prawo własności Zgłoszenia Konkursowego oraz autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego, jak również zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym § 9 na zasadzie art. 921 § 3 k.c., bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. Nabycie praw na zasadzie art. 921 § 3 k.c. nie uchybia licencji udzielonej zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu w każdy inny sposób; publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram) i nieelektronicznych,
  b) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
  c) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
  d) eksploatację w Internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook, Instagram, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  e) wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  f) promocji i reklamy, merchandisingu.
 5. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszenia Konkursowego na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.
 6. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszenia Konkursowego i jej opracowań. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania ze Zgłoszenia Konkursowego osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Zgłoszenia Konkursowego.
 7. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia Konkursowego oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
 8. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora.
 9. Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Zgłoszenia Konkursowego z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Zgłoszenia Konkursowego, usunięcie fragmentów Zgłoszenia Konkursowego lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Zgłoszenia Konkursowego obok lub w sąsiedztwie innych Zgłoszeń Konkursowych.

 

§12 ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

 1. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem bezterminowego zezwolenia przez Uczestnika Konkursu w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.) na rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku na zasadach i w sposób określony w ust. 2.
 2. Organizator jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Organizatora. Celem umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku Organizator jest uprawniony do dokonania zmian i modyfikacji Zgłoszenia Konkursowego, polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku.
 3. Udzielenie zezwolenia wskazanego w ust. 1 i 2 następuje nieodpłatnie.

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem https://www.naturalcbdoil.eu/pl/?page_id=11277&preview=true oraz w formie pisemnej w biurze sprzedaży Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Organizator Konkursu zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
 4. W ramach Konkursu Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego Uczestnika Konkursu podany przez niego na potrzeby udziału w Konkursie, bieżące informacje związane z jego udziałem w Konkursie.
 5. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza Nagrodą (w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do przyznania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook i Instagram, ani z nimi związany. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook i Instagram z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Profilu Organizatora.